Privacybeleid

Samen werken aan onbeperkt voetbalplezier.

Privacyverklaring

‘G-Kracht voetbal’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ‘G-Kracht voetbal’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als ‘G-Kracht voetbal’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden

Persoonsgegevens van de leden van de ‘G-Kracht voetbal League’ worden door ‘G-Kracht voetbal’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder begrepen u te informeren over activiteiten, bijeenkomsten en de toezending van nieuwsbrieven;
 • Het uitvoeren van transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot deelname aan activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘G-Kracht voetbal’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw geboortedatum;
 • Gegevens van uw vereniging;
 • Uw financiële gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ‘G-Kracht voetbal’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ‘G-Kracht voetbal’ geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De organisatie van (sponsor)activiteiten en evenementen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Foto’s en video’s

Op onze website, op onze sociale media zoals Facebook, in de nieuwsbrieven en in onze resterende communicatiemiddelen zoals folders worden foto’s en video’s van evenementen, bijeenkomsten en andere activiteiten geplaatst. Deze foto’s en video’s kunnen door iedereen die deze media bezoekt of ontvangt worden ingezien. ‘G-Kracht voetbal League’ leden behouden zich hierbij het recht ‘G-Kracht voetbal’ te vragen om deze foto’s en of video’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan per mail worden gedaan: info@G-kracht-voetbal.nl.